Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Chúc mừng sinh nhật New York City 😂9898 ɯàl oɐs uênb ɔđ ứɥɔ, 5 ɯău ıồɹ 3 ɯău ıôɹʇ ɐnb ʇậɥʇ ɥuɐɥu. ıɥʇ ƃuảoɥʇ ĩɥƃu ıạl ưɥu ɐưɥɔ ƃuừʇ óɔ uệʎnɥɔ ɾ, oʞ nểıɥ oɐs ʎàƃu ɔɹʇ ıạl ếɥʇ 😂. uêɹʇ ıờđ ʎàu ıàoƃu ʇđs ɐủɔ ɥuìɯ ɐɹ, ỉɥɔ óɔ 2 ốs ɥuìɯ ớɥu àʌ óɥʞ uênb ừʇ 2 ıáɔ uêʇ ƃuốıƃ nɐɥu ưɥu ɥuịđ ɥuệɯ 😶

ıờɥʇ uɐıƃ óɔ ẽl àl óɔ ểɥʇ ɯàl ờɯ ıđ ıọɯ ứɥʇ, nếu uòɔ uêʎnp ẽs dặƃ ıạl. ʇǝl ʇı ǝq, ʎddɐɥ ʎɐpɥʇɹıq! nɥʇ ƃuɐs ɥuạl ıồɹ ƃuốɥɔ ʎầl ıôɥʇ 🤓

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.