Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Chặt đầu phiến quân hồi giáo

Chặt đầu phiến quân hồi giáo

iếu tim đừng coi